Creditul pentru echipamente agricole

…susținerea optimă pentru realizarea investițiilor din agricultură, efectuate de către IMM-uri.

Pentru cine? Fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de către bancă;
• Pentru ce? Se folosește pentru achiziția de echipamente agricole;
• Moneda: LEI
• Suma maximă: 90% din valoarea bunului achiziționat fără TVA**
**însă nu mai mult de echivalentul a 1.000.000 EUR
• Avans: minim 10%
• Perioada de creditare: maxim 84 luni pentru investiții > 100.000 EUR echivalent în lei; maxim 64 luni pentru investiții < =100.000  EUR echivalent în lei;
• Perioada de grație: pentru partea de capital de până la 12 luni;
• Rambursare: dobândă și capital plătibile lunar în baza unui grafic de rambursare;

• Susține achizițiile de utilaje și echipamente agricole care nu pot fi realizate din surse proprii;
• Rambursarea creditului se stabilește împreună, în funcție de specificul activității;
• Permite redresarea fluxurilor de numerar datorită perioadei de rambursare pe termen lung;
• Consultanță oferită de angajații Credit Agricole Bank România privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru tine;
• Mix de garanții flexibil: ipotecă imobiliara asupra bunului achiziționat, garanții personale (fidejusiunea sau aval), ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la Credit Agricole Bank Romania SA.

Documentele necesare pentru a accesa creditul pentru echipamente agricole sunt:
• Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
• Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
• Bugetul de venituri și cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicită creditul (cash flow);
• Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garanții;
• Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
• Certificat de atestare fiscală;
• Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
• Orice alte documente necesare solicitate de bancă.