INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Credit Agricole Bank România este operator de date cu caracter personal înregistrată în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal sub numărul 1547.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, modificate și completate, Credit  Agricole Bank România, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos datele personale ale următoarelor categorii de persoane fizice: clienți/potențiali clienți, angajați, membrii familiei persoanelor vizate, codebitori, garanți.

Credit Agricole Bank România colectează datele în vederea prestării serviciilor financiar-bancare și alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Credit Agricole Bank România și pot fi comunicate numai către: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, organele din subordinea Ministerului Finanțelor Publice, Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Fondul de Garantare a Depozitelor, societăți bancare, birouri de credit, instanțele de judecată; executorii judecătorești sau bancari, procurori, organe de urmărire penala, poliție, autorități publice centrale și locale, societăți de audit financiar, companii din același grup cu Credit Agricole Bank România, angajați ai Credit Agricole Bank România.

Autorități străine, prin intermediul acestor instituții, pot accesa datele clienților în scopul aplicării legislației naționale/prevenirii spălării banilor/lupta împotriva terorismului.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 clienții beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată clienții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către bancă a datelor este obligatorie. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru executarea acestor drepturi clienții se pot adresa printr-o cerere scrisă, datată și semnată la conducerea sucursalei Credit Agricole Bank România unde au deschis contul sau utilizând adresa de e-mail conect@credit-agricole.ro. În cerere solicitantul este rugat să precizeze dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și o adresă de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se face numai personal.

Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze date cu caracter personal, în condițiile prevăzute mai sus, acestea fiind necesare în vederea inițierii/derulării de raporturi juridice cu Credit Agricole Bank România. În cazul refuzului persoanei de a furniza aceste date Credit Agricole Bank România se vede nevoită să respingă solicitarea persoanei de a deveni client sau să dispună închiderea conturilor deja deschise, fiind în imposibilitatea de a respecta reglementările legale în domeniul bancar privind cunoașterea clientelei.

Credit-Agricole Bank România roagă clienții a căror date sunt incorecte să informeze cât mai curând posibil bancă în legătură cu acest aspect.

 

INFORMARE PRIVIND ACCESUL AUTORITĂȚILOR DIN SUA LA DATELE PERSONALE ALE CLIENȚILOR ÎN CONTEXTUL EFECTUĂRII TRANSFERURILOR INTRENAȚIONALE DE FONDURI PRIN INTREMEDIUL SWIFT

Stimati clienți,

Potrivit unei serii de acte normative adoptate de SUA ca urmare a evenimentelor din 11 Septembrie 2001, Departamentul Trezoreriei din SUA a dobândit acces, în scopul luptei împotriva finanțării acțiunilor teroriste, la anumite date cu caracter personal ale clienților (persoane fizice) instituțiilor financiare, în contextul transferurilor internaționale de fonduri, prin intermediul programului „SWIFT” (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Utilizarea serviciilor acordate prin programul SWIFT presupune un transfer de date personale de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (România) către centrele operaționale ale SWIFT din SUA și Belgia.
SUA nu asigură acelasi nivel de protecție adecvat precum Statele Membre ale Uniunii Europene, însă prezintă garanțiile necesare (Privacy Shield).
Centrul operațional SWIFT din SUA (centrul principal – deținătorul unei baze de date centralizate) se supune legislației americane, iar autoritățile din SUA au dreptul de a solicita acces la datele personale stocate în centrul operațional SWIFT, în scop specific și limitat, respectiv numai pentru prevenirea spălării banilor și luptei împotriva finanțării terorismului.

Vă aducem la cunoștință că prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, cod IBAN, adresa etc) necesare efectuării transferurilor internaționale de fonduri ordonate de către dumneavoastră se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, act normativ care vă conferă drept de acces la date (art. 13), precum și dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14).

Colectarea datelor personale și stocarea lor se realizează pe o perioadă de cinci ani.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus clienții pot înainta către conducerea Credit-Agricole Bank România unde au deschis contul sau la adresa de email conect@credit-agricole.ro o cerere în scris, datată și semnată. În cerere solicitantul este rugat să precizeze dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și o adresă de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se face numai personal.

Vă mulțumim,
Credit Agricole Bank România.